Wij bieden behandeling voor uiteenlopende psychische klachten en problemen.

Hieronder vindt u een aantal van de meest voorkomende stoornissen/klachten die wij behandelen. Wanneer u op de stoornis klikt dan krijgt een korte uitleg. Voor een uitgebreidere uitleg, kunt u terecht bij folders. U vindt deze onder downloads.

Wij bieden behandeling voor uiteenlopende psychische klachten en problemen.

Hieronder vindt u een aantal van de meest voorkomende stoornissen/klachten die wij behandelen. Wanneer u op de stoornis klikt dan krijgt een korte uitleg. Voor een uitgebreidere uitleg, kunt u terecht bij folders. U vindt deze onder downloads.

Wij helpen ook bij...


Op deze pagina staan specifieke problemen uitgelicht maar wij helpen daarnaast ook bij de volgende problemen en stoornissen:

Stoornissen

 • Slaapstoornis
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Verslaving
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Genderdysforie
 • Overige psychische stoornissen

Problemen op het gebied van

 • Zelfbeeld
 • Burn-out
 • Assertiviteit
 • Rouwverwerking
 • Relatie
 • Identiteit
 • Overspannenheid
 • Werk of studie
 • Vermoeidheid
 • Slaap
 • Overige psychische klachten

Depressie


Iedereen voelt zich weleens verdrietig of lusteloos. Als deze gevoelens echter lang aanhouden en niet vanzelf lijken te verdwijnen, dan zou er sprake kunnen zijn van een depressie. Depressies komen vaak voor: 10 procent van de mannen en 20 procent van de vrouwen zullen in hun leven een depressie doormaken.
Een belangrijke klacht die voorkomt bij een depressie is een overheersende sombere stemming. Daarnaast gebeurt het vaak dat je interesse verliest of niet in staat bent plezier te beleven aan dingen die je voorheen leuk vond. Het gevoel wordt vaak beschreven als een donkere wolk die in je hoofd zit. Naast de sombere stemming kunnen er ook lichamelijke klachten zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je moeite hebt met slapen of dat je juist te veel slaapt. Verder is energieverlies een veelvoorkomende klacht, net als een verandering in je eetgedrag. Sommige mensen hebben last van schuldgevoelens of een gevoel van waardeloosheid. Daarnaast komen concentratieproblemen vaak voor. Gedachten aan de dood of zelfs de wens om dood te gaan zijn niet uitzonderlijk.
Bij sommige mensen komt het voor dat de periode van neerslachtigheid wordt afgewisseld met een periode van verhoogde euforie of prikkelbaarheid. Dit wordt een manische-depressieve stoornis genoemd. Een depressie (met of zonder manische episode) is erg naar en kan bovendien vervelende gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het gezinsleven of werk.

Paniekstoornis en agorafobie


Angst is een gezonde reactie op dreigend gevaar. Het waarschuwt ons en maakt ons alert, zodat wij meer kans maken een gevaarlijke situatie te overleven. Sommige mensen ervaren echter angst zonder dat er daadwerkelijk gevaar dreigt. Vanuit het niets ervaart men dan lichamelijke klachten, zoals heftig zweten, een verhoogde hartslag, trillen, duizeligheid of een versnelde ademhaling. Dit gaat vaak gepaard met heftige gedachten, zoals het idee dat je ziek bent, de controle verliest, het gevoel hebt flauw te zullen vallen of dood gaat. Dit plotseling opkomend gevoel van angst wordt een paniekaanval genoemd.
Een paniekaanval is heel vervelend, vooral als je het meerdere keren meemaakt. In dat geval is er sprake van een paniekstoornis. Sommige mensen gaan, naar aanleiding van de paniekaanvallen, situaties vermijden waarin de paniekstoornis volgens hen makkelijk opnieuw kan optreden. Vaak zijn dit situaties waarbij vluchten moeilijk of vernederend is of waarin hulp niet snel beschikbaar zal zijn, bijvoorbeeld op drukke plekken (zoals de supermarkt) of op plekken waar je niet makkelijk weg kunt (zoals het openbaar vervoer). Dit vermijden wordt agorafobie genoemd. Een paniekstoornis met of zonder agorafobie heeft vaak nare gevolgen voor bijvoorbeeld het gevoel van welzijn of het sociale leven.

Sociale angststoornis


Veel mensen ervaren weleens angstige gevoelens in bepaalde sociale situaties, bijvoorbeeld als ze een presentatie moeten geven op hun werk of als ze een date hebben. Soms kunnen deze angstgevoelens invaliderende gevolgen hebben, waarbij alledaagse sociale situaties uit de weg worden gegaan. In dat geval spreken we van een sociale angststoornis. Zij durven bijvoorbeeld geen praatje te maken met een collega of koffie te drinken in de aanwezigheid van anderen. Men is dan bang om belachelijk te worden gemaakt of kritische beoordeeld te worden en proberen de gevreesde situatie zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de situatie met hevige angst worden doorstaan. Dit gaat vaak gepaard met lichamelijke angstverschijnselen zoals blozen, trillen, zweten of zelfs paniekaanvallen. Mensen met een sociale fobie kunnen geïsoleerd raken en in het alledaags functioneren problemen ervaren, zoals bijvoorbeeld tijdens een studie of op het werk.

Gegeneraliseerde angststoornis


Iedereen is weleens angstig of gespannen. Angst is een gezonde reactie die ons helpt met gevaarlijke situaties om te gaan. Sommige mensen ervaren echter angst zonder dat er gevaar dreigt. Ze voelen zich gespannen, zenuwachtig of rusteloos, piekeren overmatig en ervaren regelmatig lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, duizeligheid of pijn op de borst. Als deze klachten lang aanhouden wordt er gesproken van een gegeneraliseerde angststoornis.
Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis piekeren vaak over wat hen mogelijk zou kunnen overkomen, zonder dat hier een reden voor is. Ze kunnen bijvoorbeeld piekeren over de gezondheid van zichzelf of geliefden, terwijl daar geen aanleiding voor lijkt te zijn. Mensen voelen dat ze geen controle hebben over het piekeren.
Om de angstige gevoelens en het piekeren te verminderen, worden bepaalde situaties vaak vermeden. Sommige mensen met een gegeneraliseerde angststoornis gaan bijvoorbeeld niet vaak meer naar feestjes, omdat ze het gevoel hebben het lichamelijk niet aan te kunnen. Ook wordt er vaak gezocht naar afleiding om de angstige gedachten uit de weg te gaan, zoals bijvoorbeeld door het zoeken van afleiding (veel dingen tegelijk doen) of door het drinken van alcohol.
Een gegeneraliseerde angststoornis is erg vervelend en leidt vaak tot minder goed functioneren, bijvoorbeeld op het werk. Ook kan deze stoornis zorgen voor spanningen in de relatie met bijvoorbeeld gezinsleden of vrienden.

Posttraumatische stress-stoornis


Bijna ieder mens maakt in zijn leven verschillende situaties mee die zij als traumatische kunnen ervaren. Sommige van deze ervaringen kunnen mensen schokken, bijvoorbeeld de dood van iemand, een ongeluk of een gewelddadige ervaring. Een dergelijke schokkende ervaring kan een mens psychisch schaden, waarbij heftige emoties als verdriet of boosheid kunnen worden ervaren. Dit wordt een trauma genoemd. Meestal verminderen of verdwijnen deze psychische gevolgen en gaat men verder met het dagelijks leven. In ongeveer 10% van de gevallen levert een trauma echter blijvende schade op en wordt men hier dagelijks mee geconfronteerd. In dat geval wordt er gesproken van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).
Een PTSS kan het gevolg zijn van uiteenlopende nare ervaringen. Deze ervaringen kunnen eenmalig zijn (bijvoorbeeld een auto-ongeluk) of verscheidene keren zijn voorgekomen (bijvoorbeeld incest). PTSS kan zich in zowel lichamelijke als psychische klachten uiten. Een belangrijk kenmerk is het herbeleven van de traumatische gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld in een droom zijn, maar ook het steeds maar weer moeten denken aan het trauma of het gevoel te hebben dat het weer plaatsvindt wordt gerapporteerd door mensen met de diagnose PTSS. PTSS gaat ook gepaard met gevoelens van spanning en onrust, dat zich uit in bijvoorbeeld concentratieproblemen of prikkelbaarheid. Men heeft verder de neiging prikkels te vermijden die in verband kunnen worden gebracht met de nare gebeurtenis(sen). Daarnaast ervaren mensen met PTSS een gevoelsarmoede. Dit wil zeggen dat men bijvoorbeeld minder belangstelling heeft in activiteiten of andere mensen dan voorheen.
De gevolgen van PTSS zijn divers. Zo kan het gedrag naar andere mensen toe zorgen voor vervreemding of spanningen in een gezin. Door de verminderde concentratie kan het functioneren op het werk verslechteren. Ook krijgen mensen met PTSS vaak last van andere psychische problemen, zoals depressie of alcoholmisbruik.

Obsessief compulsieve stoornis


Ieder mens heeft zijn eigen vaste gewoonten of routinehandelingen. Zo is het niet vreemd om voor het verlaten van het huis even te kijken of het gas uitstaat en of de deuren op slot zijn. Andere mensen hebben een vaste volgorde van handelingen voordat ze naar bed gaan. Bij sommige mensen heeft dit gedrag extreme vormen aangenomen. Men spreekt dan van een obsessief compulsieve stoornis.
Bij een obsessief compulsieve stoornis (OCS) is men een groot deel van de dag bezig met controleren en/of wassen en/of herhalen. Wanneer dit gedrag niet wordt uitgevoerd, ervaart men gevoelens van angst en onveiligheid. OCS uit zich in dwanggedachten (ook wel obsessies genoemd) en/of dwanghandelingen (ook wel compulsies genoemd).
Dwanggedachten zijn opdringerige, ongewenste en steeds terugkerende gedachten. Een voorbeeld is het aanhoudende idee dat je iemand iets aan hebt gedaan, zonder dat een reden toe is dit aan te nemen. Dwanggedachten kunnen vaak (tijdelijk) worden onderdrukt of geneutraliseerd door het uitvoeren van dwanghandelingen, zoals bijvoorbeeld het herhaaldelijk wassen van de handen. Dit vermindert de angstige gevoelens voor een tijdje en geeft even wat rust. Zodra de dwanggedachte terugkomt, moet de dwanghandeling echter worden herhaald.
Mensen met een OCS zijn vaak bewust van het feit dat hun gedachten en handelingen onnodig zijn. Het lukt hen echter niet om deze te stoppen. Een OCS kan diverse nare gevolgen hebben voor degene die eraan lijdt en voor de omgeving. Binnen het gezin kunnen er spanningen ontstaan, omdat het gedrag niet begrepen wordt of omdat gezinsleden aangespoord worden om mee te doen. Maar het kan ook problemen opleveren voor verschillende bezigheden, zoals het werk, doordat er veel tijd gaat zitten in de dwanghandelingen.

Onverklaarbare lichamelijke klachten


Lichamelijke klachten kunnen heel vervelend zijn. Wanneer de klachten lang aanhouden of te erg worden, gaat men vaak naar een arts. Het komt echter geregeld voor dat de arts geen verklaring kan vinden voor de klacht. Wanneer de klachten blijven aanhouden zonder dat hier een verklaring voor kan worden gevonden dan kan er gesproken worden van een onverklaarbare lichamelijke klacht.

Een onverklaarbare lichamelijke klacht kan op verschillende manieren voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van langdurige oververmoeidheid, pijn, jeuk of het uitvallen van bepaalde lichamelijke functies. Onverklaarbare lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn van een samenwerking tussen het lichaam en de geest. Zo kunnen bepaalde emoties en stress invloed hebben op hoe het lichaam werkt. Ook bepaalde gedachten over de klachten kunnen de situatie verergeren. Wanneer er bijvoorbeeld weinig aandacht aan besteed wordt, worden de klachten vaak anders ervaren dan wanneer men er meerdere keren per dag aan denkt. Soms speelt de reactie op de klachten ook een rol. Vermoeidheid kan bijvoorbeeld verergeren doordat er weinig meer wordt ondernomen.
Onverklaarbare lichamelijke klachten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Zo kan het sociale leven worden beïnvloed, doordat er weinig meer wordt ondernomen. Soms valt men uit op het werk of moet een studie worden beëindigd omdat het te zwaar wordt.

ADHD


ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, wat wordt vertaald naar aandachtstekort-hyperactviteitstoornis. 2-5% van de volwassenen heeft deze stoornis en deze kan drie vormen aannemen, namelijk ADHD met alleen aandachtstekort, ADHD met alleen hyperactiviteit/impulsiviteit en ADHD met een combinatie van beiden.
ADHD kan zich uiten in verschillende klachten, zoals snel afgeleid zijn, slordigheidsfouten maken, gevoelens hebben van innerlijke rusteloosheid, niet stil kunnen zitten, ongeduldig zijn of dingen zeggen zonder na te denken. Daarnaast hebben de meeste mensen met ADHD last van stemmingswisselingen en prikkelbaarheid.
ADHD heeft vaak vele negatieve gevolgen. Mensen met deze stoornis ervaren bijvoorbeeld in veel gevallen problemen op school of op het werk. Ook hebben ze een verhoogde kans op een echtscheiding, een ongeluk of een andere stoornis, zoals een verslaving of een depressie.