Behandeling binnen Cohen Psychologen

Hieronder vindt u algemene informatie over psychische stoornissen, klachten en de behandelmethodes.

Klachten


Wij bieden algemene psychologische zorg voor uiteenlopende psychische klachten en problemen, die ambulant behandeld kunnen worden. Voorbeelden van psychische klachten die mensen kunnen ervaren en binnen de praktijk behandeld worden, zijn onder andere:

 • Angst- en stemmingsklachten
 • Problemen met betrekking tot (de verwerking van) traumatische ervaringen
 • Slaapproblemen en vermoeidheidsklachten
 • Burn-out en overspannenheidsklachten
 • Problemen met betrekking tot (gestagneerde) rouwverwerking
 • Problemen op het gebied van het zelfbeeld en identiteit
 • Problemen op het gebied van het aangaan of onderhouden van relaties
 • Problemen met het ontplooien van initiatieven en/of assertiviteit
 • Werk- en/of studie gerelateerde problemen
 • Overige psychische klachten

DSM-5 classificaties


Gedurende de intake wordt door de intaker met u samen gekeken naar welke problemen voor u op de voorgrond staan. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar wordt door uw intaker vervolgens een diagnose – ook wel classificatie – gesteld volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5); het handboek voor psychiatrische stoornissen van de American Psychiatric Association. Hieronder ziet u een lijst van de classificaties waarvoor zorg geboden kan worden bij Cohen Psychologen.

 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

In sommige gevallen, afhankelijk van de aard en ernst, kan binnen de praktijk behandeling geboden worden voor onderstaande stoornissen. 

 • Aandachtsdeficiëntie- en hyperactiviteitsstoornis
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Voedings- en eetstoornissen
 • Slaap-waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen (specifiek: "periodieke explosieve stoornis")
 • Genderdysforie
 • Neurocognitieve stoornissen (specifiek: "beperkte neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel")
 • Overige psychische stoornissen (specifiek: "andere psychische stoornissen door een somatische aandoening").

Vindt u uw klacht hier niet bij? Neem dan contact op met de praktijkassistente voor meer informatie.

De behandelmethoden


Tijdens een intakegesprek worden de klachten die u ervaart in kaart gebracht. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij uw hulpvraag. Aan de hand hiervan wordt, in overleg met u, een persoonlijk behandelplan opgesteld. Na het intakegesprek kan de behandeling worden gestart. De afspraken kunnen zowel in de praktijk plaatsvinden als online middels beeldbellen.
De voornaamste behandelmethode van de praktijk is gespreksvoering. Er wordt ook veel gewerkt met EMDR. Daarnaast hanteren individuele behandelaars van de praktijk verschillende behandelmethodes of -technieken om gunstige behandelresultaten te behalen. De behandeling zal op verschillende momenten worden geëvalueerd, mondeling of met behulp van vragenlijsten. Ook is het mogelijk om, indien gewenst, psychologisch onderzoek te doen.

Wij maken onder andere gebruik van de volgende behandelmethoden:

 

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Gedragstherapie
 • Cognitieve therapie
 • Cliëntgerichte therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Relatietherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Psychodynamische therapie
 • Schematherapie

Psychodiagnostiek


Bent u geïnteresseerd of wilt u een psychodiagnostisch onderzoek? Binnen Cohen Psychologen staat een diagnostisch team voor u klaar. Met behulp van deze psychodiagnostiek kan de juiste psychologische interventie worden geïmplementeerd. U kunt denken aan de volgende onderzoeken:

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • AD(H)D
 • Intelligentieonderzoek
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Visie


De praktijk is gericht op het opsporen van opgelopen verstoringen in het psychisch functioneren en het bieden van voorwaarden voor herstel. De verstoringen zijn merendeels het gevolg van trauma en/of blootstelling aan ontwikkelingsremmende factoren in de kinderjaren. Zij kunnen ook optreden in de volwassenheid na ernstige gebeurtenissen en/of aanhoudend stresserende omstandigheden. Herstel ontstaat of wordt bevorderd met het helder in beeld krijgen van de verstoring en met de groei van verbinding en vertrouwen. Het is de verantwoordelijkheid van de praktijk een omgeving te bieden waarin helderheid, verbinding en vertrouwen tot stand kunnen komen.

Daar waar de praktijk niet de benodigde zorg kan bieden, zoekt die samen met de patiënt naar een setting waar de vereiste zorg wel geboden kan worden.

De praktijk behandelt individuele personen en waar wenselijk en/of nodig betrekt anderen uit de leefwereld van de patiënt. Consulten vinden plaats op locatie (in gezondheidscentra of andere medische centra in Amsterdam Buitenveldert, Amsterdam Zuidoost en Diemen), via internet (met Clickdoc, Teams, of Zoom) of aan huis. 

Wij streven ernaar zoveel mogelijk herstel te behalen.

Hieronder vindt u algemene informatie over psychische stoornissen, klachten en de behandelmethodes.