Behandeling binnen Cohen Psychologen

Hieronder vindt u algemene informatie over psychische stoornissen, klachten en de behandelmethodes.

Klachten


Wij bieden algemeen psychologische zorg voor uiteenlopende psychische klachten en problemen, die ambulant behandeld kunnen worden. Voorbeelden van psychische klachten die mensen kunnen ervaren en binnen de praktijk behandeld worden, zijn onder andere:

 • Angst- en stemmingsklachten
 • Problemen met betrekking tot (de verwerking van) traumatische ervaringen
 • Slaapproblemen en vermoeidheidsklachten
 • Burn-out en overspannenheidsklachten
 • Problemen met betrekking tot (gestagneerde) rouwverwerking
 • Problemen op het gebied van het zelfbeeld en identiteit
 • Problemen op het gebied van het aangaan of onderhouden van relaties
 • Problemen met het ontplooien van initiatieven en/of assertiviteit
 • Werk- en/of studie gerelateerde problemen
 • Overige psychische klachten

DSM-5 classificaties


Gedurende de intake wordt door de intaker met u samen gekeken naar welke problemen voor u op de voorgrond staan. Om over te gaan tot behandeling dient vervolgens een diagnose – ook wel classificatie – gesteld te worden volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), het handboek voor psychiatrische stoornissen van de American Psychiatric Association. Hieronder ziet u een lijst van de classificaties waarvoor zorg geboden kan worden bij Cohen Psychologen.

 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

In sommige gevallen, afhankelijk van de aard en ernst, kan binnen de praktijk behandeling geboden worden voor onderstaande stoornissen. 

 • Aandachtsdeficiëntie- en hyperactiviteitsstoornis
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Voedings- en eetstoornissen
 • Slaap-waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen (specifiek: "periodieke explosieve stoornis")
 • Genderdysforie
 • Neurocognitieve stoornissen (specifiek: "beperkte neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel")
 • Overige psychische stoornissen (specifiek: "andere psychische stoornissen door een somatische aandoening").

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de praktijkmanagers voor meer informatie.

De behandelmethoden


Tijdens de intake trachten wij uw klachten en uw hulpvragen in kaart te brengen. De intake bestaat meestal uit twee of drie gesprekken, en het afnemen van twee of meer vragenlijsten. Aan de hand van de gesprekken en in overleg met de regiebehandelaar wordt met u een behandelplan opgesteld. Na het intakegesprek kan de afgesproken behandeling worden gestart. De afspraken kunnen zowel in de praktijk plaatsvinden als online met beeldbellen. Waar het nodig is, bezoeken wij ook aan huis. Behandelingen worden regelmatig geëvalueerd en behandelplannen kunnen bijgesteld worden.

Naast uw behandelaar zal u ook contact hebben met uw regiebehandelaar, die toezicht houdt en verantwoording draagt voor de behandeling. U ontmoet uw regiebehandelaar tijdens de intakefase en op meerdere momenten tijdens een behandeling. Er vindt overleg plaats tussen uw behandelaar en uw regiebehandelaar.

De voornaamste behandelmethode van de praktijk is gespreksvoering. Daarnaast hanteren individuele behandelaars van de praktijk verschillende behandelmethodes of -technieken om gunstige behandelresultaten te behalen. De behandeling zal op verschillende momenten worden geëvalueerd, mondeling of met behulp van vragenlijsten.

Ook wordt onder meer gebruik gemaakt van de volgende behandelmethoden:

 

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Gedragstherapie
 • Cognitieve therapie
 • Cliëntgerichte therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Relatietherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Psychodynamische therapie
 • Schematherapie

Psychodiagnostiek


Bij Cohen Psychologen kan diagnostisch onderzoek en behandeladvies aangevraagd worden. Er zijn medewerkers gespecialiseerd in:

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • AD(H)D
 • Intelligentieonderzoek
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Visie


De praktijk is gericht op het opsporen van opgelopen verstoringen in het psychisch functioneren en het bieden van voorwaarden voor herstel. De verstoringen zijn merendeels het gevolg van trauma en/of blootstelling aan ontwikkelingsremmende factoren in de kinderjaren. Zij kunnen ook optreden in de volwassenheid na ernstige gebeurtenissen en/of aanhoudend stresserende omstandigheden. Herstel ontstaat of wordt bevorderd met het helder in beeld krijgen van de verstoring en met de groei van verbinding en vertrouwen. Het is de verantwoordelijkheid van de praktijk een omgeving te bieden waarin helderheid, verbinding en vertrouwen tot stand kunnen komen.

Daar waar de praktijk niet de benodigde zorg kan bieden, zoekt die samen met de patiënt naar een setting waar de vereiste zorg wel geboden kan worden.

De praktijk behandelt individuele personen en waar wenselijk en/of nodig betrekt anderen uit de leefwereld van de patiënt. Consulten vinden plaats op locatie (in gezondheidscentra of andere medische centra in Amsterdam Buitenveldert, Amsterdam Zuidoost en Diemen), via internet (met Clickdoc, Teams, of Zoom) of aan huis. 

Wij streven ernaar zoveel mogelijk herstel te behalen.

Hieronder vindt u algemene informatie over psychische stoornissen, klachten en de behandelmethodes.