Uw privacy

Op grond van (nieuwe) wet- en regelgeving – onder andere de AVG – zijn wij verplicht u te informeren over bepaalde zaken.  Wij hebben daarom een Privacy Policy en een Cookiebeleid. Deze zijn op deze pagina in te zien. Ook had u als patiënt al bepaalde rechten. Die rechten zijn ongewijzigd gebleven.

U zult zelf weinig merken van de (vernieuwde) wetgeving, maar om u inzicht te geven in enkele, voor u belangrijkste rechten, worden die hieronder genoemd.

U heeft het recht op:

– Inzicht in, aanpassing van, verwijdering van (bepaalde onderdelen in) en/of vernietiging van uw dossier.

U kunt voor alle vragen omtrent uw dossier of andere vragen gerelateerd aan (uw) privacy, altijd contact opnemen met de praktijk.

Hieronder treft u:

  • Onze Privacy Policy
  • Ons Cookiebeleid

PRIVACY POLICY

Dit is de Privacy Policy van Cohen Psychologen B.V. (hierna te noemen “Cohen Psychologen”, “wij,”

“ons” of “onze”), een onderneming met adres Kastelenstraat 77-2, Amsterdam. Cohen Psychologen is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58391991. Deze Privacy Policy legt uit

hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website

http://cohenpsychologen.nl/ (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website

bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens

op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de

AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende

privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken

van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op

alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

  1. E-mailadres
  2. Naam
  3. Telefoonnummer
  4. Adres
  5. Geboortedatum
  6. Communicatie tussen u en Cohen Psychologen (bij de rubriek: “Wat is uw vraag” of “Omschrijf uw proble(e)m(en))” (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)
  7. Geslacht; geboorteplaats; BSN; geboortelanden ouders; naam huisarts; naam zorgverzekering; klantnummer zorgverzekering; medicatie (indien van toepassing); hoogst voltooide opleiding; werk/studie; omschrijving proble(e)m(en).

 Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit

noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de

Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid

van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie

bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u

bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere

statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends

van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze

Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het

verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die

worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw

Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem

informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van

andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij

gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een

permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld

met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met

Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in

uw browser.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij:

  1. In het kader van de eventuele medische behandeling

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

 Zeggenschapswijziging

Wanneer Cohen Psychologen, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa

bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname,

faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder

de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy

Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te

bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel,

gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te

delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van

fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij

ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit

noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze

voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. Cohen Psychologen heeft passende technische

en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van

onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website

wordt beveiligd. Echter, Cohen Psychologen kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt

geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails

tussen u en Cohen Psychologen. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen

van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten

Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen

verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de

EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

 Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Cohen Psychologen

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden

waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke

persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met geen.

 Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of

als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, dan

kunt u telefonisch contact met ons opnemen , mailen naar cohenpsychologen@planet.nl  of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC, Amsterdam

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die

gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy

Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere

applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een

derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het

beleid van de derde.

 Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar

(“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van

Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze

gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw

toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via

geen. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen,

dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als

kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u telefonisch contact met ons opnemen, mailen

naar cohenpsychologen@planet.nl  of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC, Amsterdam

 Wijzigingen

Cohen Psychologen kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom

geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy

treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Cohen

Psychologen, mailen naar cohenpsychologen@planet.nl  of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC, Amsterdam

 

COOKIEBELEID

Dit is het cookiebeleid van Cohen Psychologen B.V. (hierna te noemen “Cohen Psychologen ”, “wij,”

“ons” of “onze”), een onderneming met adres Kastelenstraat 77-2, Amsterdam. Cohen Psychologen is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58391991. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij

cookies gebruiken en hoe wij uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website

http://cohenpsychologen.nl (de “Website”). Het plaatsen van cookies en het verwerken van

persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening

Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige

privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen,

wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet beschadigen.

De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wil wijzigingen of verwijderen of

als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan u of aan een derde, dan

kunt u telefonisch contact opnemen met Cohen Psychologen, door een e-mail te sturen naar

cohenpsychologen@planet.nl of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC Amsterdam

Onvoorziene cookies

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan

voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze cookies niet terug

in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als

een video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een

cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons door

een mail te sturen naar cohenpsychologen@planet.nl.

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?

Cohen Psychologen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij

gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals

het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Cohen Psychologen kan niet verzekeren dat de

informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde

verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het

beheren van de e-mails tussen u en Cohen Psychologen.

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?

Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met

analytische cookies delen wij zonder uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens

hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben

gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw

toestemming hebben gekregen.

Kinderen

Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door

iemand die jonger is dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke

gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen

wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft

dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact

met ons opnemen via cohenpsychologen@planet.nl. Indien wij van u persoonsgegevens hebben

verkregen toen u een kind was, dan zullen wij ons inspannen op uw verzoek deze persoonsgegevens

verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan

kunt u telefonisch contact met ons opnemen, mailen naar cohenpsychologen@planet.nl  of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC, Amsterdam

Zeggenschapswijziging

Wanneer Cohen Psychologen , of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa

bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname,

faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder

de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid

moeten opvolgen.

Wijzigingen

Cohen Psychologen kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom

geadviseerd om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden

in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Cohen Psychologen,

een e-mail sturen naar cohenpsychologen@planet.nl of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC Amsterdam