Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Cohen Psychologen B.V. (hierna te noemen “Cohen Psychologen”, “wij,”

“ons” of “onze”), een onderneming met adres Kastelenstraat 77-2, Amsterdam. Cohen Psychologen is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58391991. Deze Privacy Policy legt uit

hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website

http://cohenpsychologen.nl/ (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website

bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens

op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de

AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende

privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken

van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op

alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

  1. E-mailadres
  2. Naam
  3. Telefoonnummer
  4. Adres
  5. Geboortedatum
  6. Communicatie tussen u en Cohen Psychologen (bij de rubriek: “Wat is uw vraag” of “Omschrijf uw proble(e)m(en))” (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)
  7. Geslacht; geboorteplaats; BSN; geboortelanden ouders; naam huisarts; naam zorgverzekering; klantnummer zorgverzekering; medicatie (indien van toepassing); hoogst voltooide opleiding; werk/studie; omschrijving proble(e)m(en).

 

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit

noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de

Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid

van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie

bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u

bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere

statistieken.

 

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends

van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze

Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het

verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die

worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw

Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem

informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van

andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij

gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een

permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld

met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met

Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in

uw browser.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij:

  1. In het kader van de eventuele medische behandeling

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer Cohen Psychologen, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa

bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname,

faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder

de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te

bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel,

gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te

delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van

fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij

ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. Cohen Psychologen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Cohen Psychologen kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Cohen Psychologen. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten

Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen

verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de

EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Cohen Psychologen

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden

waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke

persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met geen.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of

als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, dan

kunt u contact opnemen met Cohen Psychologen door telefonisch contact op te nemen, mailen naar cohenpsychologen@planet.nl of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC, Amsterdam

 

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die

gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy

Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere

applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een

derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het

beleid van de derde.

 

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar

(“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van

Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze

gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw

toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via

geen. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen,

dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als

kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via geen.

 

Wijzigingen

Cohen Psychologen kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom

geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy

treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Cohen Psychologen, mailen naar cohenpsychologen@planet.nl of door een vraag te stellen via onze website.